မသိစိတ်စွမ်းအားကို

အကောင်းဆုံး အသုံးချလိုက်ပါ။

Max Your Mind

Our Features

၁ နှစ်လေ့လာခွင့်

240,000 MMK

180,000 MMK

*စိတ်တိုင်းမကျပါက ၁ ပတ်အတွင်း 100% Refund

Pricing

1 Year Plan

Ks180000
Ks 69,000
  • Mind max 1 နှစ် လေ့လာခွင့် အစီအစဉ်ကို ရယူပါ။
Popular

Lifetime Plan

Ks1200000
Ks 490,000
  • Mind max Lifetime လေ့လာခွင့် အစီအစဉ်ကို ရယူပါ။