တစ်ချိန်တည်းမှာ Affirmation ဘယ်နှစ်ခု အသုံးပြုလို့ရနိုင်မလဲ?