ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို မသိစိတ်စွမ်းအားနဲ့ ဆွတ်ခူးဖို့ အဆင့် (၅) ဆင့်